ความรู้จาก Morning Brief

       1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  โดย  ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ

       2. MIS & GIS  (Mangement Information System & geographic Information System)  โดย นางสาวอนงค์รัตน์  ลือนาม

       3. เกร็ดการประชุม ครม. โดย นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

       4. ข้าราชการกับการเมือง (Politics and Administration) โดย นายสงวน  ธีระกุล

       5. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผวจ.และรอง ผวจ.  โดย  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

       6. การบริหารเวลา (Time Management)  โดย  ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

       7. การสร้างแรงบันดาลใจ  โดย  นายสุปนันท์  สังข์สุวรรณ

       8. การจัดการในภาวะวิกฤติ  โดย  นายประสิทธิ์  การกลาง

       9. การนำประชุม (เน้นผู้นำประชุมที่มีประสิทธิภาพ)  โดย  นางวันเพ็ญ  ทรงวิวัฒน์

       10. การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  โดย  นางสาวสุพัตรา  แก้วมุกดา  และนางสุวรรณา  สีสะอาด

       11. การบริหารเชิงกลยุทธ์  โดย นายสงวน  ธีระกุล

       12. การบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดย นายพงษ์ศักดิ์  ยศยิ่ง

       13. หลักการ แนวทาง และวิธิการบริหารความเสี่ยง  โดย นางสาวดวงพร  บุญครบ

       14. การบริหารความเสี่ยงของ สป.มท.  โดย นางสาวสุภาณี  เตชะดำรงสิน

       15. การจัดการความรู้ Knowledge Management โดย ส่วนพัฒนาและบริหาจัดการความรู้  สดร.