องค์ความรู้ : สันติวิธี


       1. แนวทางการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย โดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  สถาบันดำรงราชานุภาพ
           ที่มา : เอกสารความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ เล่มที่ 26/2548

       2. การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
           ที่มา : เอกสารความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ เล่มที่ 23/2551

       3. สันติวิธี เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง  โดย ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ
           ที่มา : เอกสารความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ เล่มที่ 20/2553

       4. ความจำเป็นต้องมีกลไกแก้ไขวิกฤตการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทย  ข้อพิจารณาเชิงวัฒนธรรม โดยพระไพศาล  วิสาโล

       5. อำนาจ ความจริง และสันติภาพ  โดยพระไพศาล  วิสาโล

       6. รากฐานของสันติวิธี โดย พระไพศาล  วิสาโล

       7. สู่สันติวัฒนธรรม  โดย พระไพศาล  วิสาโล

       8. เปลี่ยนความขัดแย้งให้เปลี่ยนเป็นความสุขในที่ทำงาน : HAPPY WORKPLACE  โดย เบญจวรรณ ขุ้มทอง เจ้าหน้าบริหารงาน กองแผนงาน
           สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

       9. บทสัมภาษณ์พระไพศาล  วิสาโล  ในหัวข้อ สังคมไทยจะเปลี่ยนได้ต้องกระจายความรักและกระจายอำนาจ

       10. ความรุนแรงหรือสันติวิธีทางสองแพร่งในสังคมไทย  โดย ชลัท ประเทืองวัฒนา  นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าฯ  
             ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย

       11. ปาฐกถานำการสัมมนาเครือข่ายภาคประชาสังคม "ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ" โดยอาจารย์มารค ตามไท  ผู้อำนวยกรสถาบันศาสนา วัฒนธรรม
             และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
             ที่มา : ปาถฐกานำในการสัมมนาเครือข่ายภาคประชาสังคม เรื่อง "ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพการขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา
                      ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ร่วมจัดโดยศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
                      สถาบันพระปกเกล้า, และมูลนิธีฟรีดริช เนามันน์ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 โรงแรมพาราไดส์&รีสอร์ท หาดใหญ่ สงขลา

       12. หลักพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จาก นิตยสารภาพข่าวทักษิณ  กรมการปกครอง