องค์ความรู้ : แผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด-กลุ่มจังหวัด

        1. หน่วยยุทธศาสตร์ OSM คืออะไร  

        2. การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

        3. ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติและระดับภาค โดย นิตยา กมลวัทนนิศา ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.

        4. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551

        5. e-Budgeting โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17-19 ธันวาคม 2551

        6. คู่มือ การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัด โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

        7. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (THe Office of Strategy Management : OSM) โดย ส่วนประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สบจ.สป.

        8. การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การกระจายอำนาจตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ โดย ผดุชชัย เคียนทอง

        9. บทบาทของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) โดย จินตนา สิงหเทพ

        10. ความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดชายแดนในกรอบความร่วมมือ
              ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)     

        11. ระเบียบวาระแห่งชุมชน โดย กองวิชาการและแผนงาน

        12. กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของส่วนราชการในภูมิภาค โดย ธัญญชนก เจริญปร

        13. การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนระดับจังหวัด โดย พงศ์โพยม วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

        14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ปรีชา กมลบุตร

        15. การพัฒนาจังหวัดราชบุรี โดย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

        16. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดย สุวัฒน์ ตันประวัติ

        17. แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการ จาก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.สุรพล กาญจนจิตรา

        18. การจัดแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ

        19. บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อการปรับตัวของประเทศ แผนฯ10 และขั้นตอนการทำยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน/กรม

        20. แผนภาพการเชื่อมโยงเรื่องการจัดทำแผน

        21. ระบบการบริหารจังหวัด / กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด โดย รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
              เลขาธิการ ก.พ.ร. 10 เมษายน 2551

        22. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2552 โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 เมษายน 2551

        23. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 10 เมษายน 2551

        24. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ นร1108/5935 ลว 26 พ.ย.50 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2552

        25. การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดนครปฐม และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม)
              โดย กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

        26. กำหนดการนำเสนอข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

        27. การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) โดย เอื้อมบุญ ไกรฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย
              สนับสนุนการจัดการงบประมาณเพื่อการบริหารงานแบบบูรณาการ

        28. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2552 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

        29. แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2551 - 2554

        30. เค้าโครงของแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด 4 ปี (2551 - 2554)