องค์ความรู้ : การเพิ่มความรู้และทักษะด้านการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

       การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

       1. การขับเคลื่อนการบูรณาการแผนท้องถิ่นสู่แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดย นิตยา กมลวัทนนิศา  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สศช.

       2.  หลักและแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์  โดย อาจารย์ฉัตรมงคล  แน่นหนา              

       3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน โครงการตามหลักธรรมาภิบาล  โดย  ดร.ดวงตา  ตันโช

       4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์  โดย นายประเสริฐ แย้มสรวล  และนายชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา

       5. กระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำคำของบประมาณภายใต้ พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 โดย ดร.ลีลาภรณ์  บัวสาย
           สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย

       6. เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย มานิต  ศุทธสกุล

       7. การแปลงนโยบายสู่ปฏิบัติ  โดย ดร.อุทิศ  ขาวเธียร

       8. หลักและแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์  โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์

       9. เปรียบเทียบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ทบทวนใหม่ กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดของหอการค้าไทย

       10. ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์การ  โดย สุพจน์  ทรายแก้ว

       11. การบรรยายเรื่อง Value  Chain

       12. การเขียนโครงการสู่ความสำเร็จ  โดย  นิตยา  กมลวัทนนิศา  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.

       13. การวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  โดย  วิชิตร์  แสงทองล้วน  และธนศักดิ์  มังกโรทัย

       14. แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555

       15. แผนพัฒนาจังหวัดแนวใหม่ : จุดเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินของไทย โดย สำนักตรวจราชการเรื่องราวและร้องทุกข์

       16. แนวทางการบูรณาการและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับพื้นที่  โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

       17. สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

       18. มติ ก.น.จ. แนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
             ประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

       19. สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของ สป.มท. เรื่อง เทคนิคการจัดทำแผน/โครงการ

       20. สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของ สป.มท. เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแผน ครั้งที่ 2

       21. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

       22. กรอบความร่วมมือ และกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร
             และเทคโนโลยี โดย บังอร  พิทักษ์จำนงค์

       23. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

       24. บทบาทใหม่ กลไก กรอ. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  โดย ศุภเยาว์  นาคเงินทอง

       25. บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด โดย วิรัตน  อิงตระกูล

       26. แนวทางการส่งเสริมกระบวนการชุมชน โดย ฐานิสร  นันทพัฒน์ปรีชา

       27. บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดย กรมการปกครอง

           

       งบประมาณและการรายงาน

       1. คู่มือระบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

       2. รายงานผลเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย  โดย ดร.สุชาดา  วัฒนา

       3. การดำเนินการทางพัสดุ 

       4. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดย กลุ่มการจัดการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ สำนักงบประมาณ

       5. สรุปการนำเข้าข้อมูลโครงการไทยเข้มแข็ง ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการไทยเข้มแข็ง (PFMS)                  

       6. งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดย มนู  ประสาทกุล

 

       การติดตามและประเมินผล

       1. การบริหารผลการปฏิบัติการ  โดย ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว

       2. ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์การ  โดย ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว

       3. ผลการตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
           และการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  โดย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข
           ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนมิถุนายน 2553

       4. การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  โดย ปรียานุช  เจริญผล และสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ

       5. ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  โดย  ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา 

       6. แนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

       7. การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555)

 

       ความรู้เรื่อง OSM

       1. การเพิ่มขีดสมรรถนะของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด OSM โดย นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ

       2. เอกสารความรู้ เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดย  นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี

       3. การศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  โดย นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ 
           ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2553

       4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการวางแผนการบริหารและการ
           ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี