องค์ความรู้ : การบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด      

              - Best Practice ผลการปฏิบัติที่เลิศของจังหวัด