องค์ความรู้ : การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
                 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

        การบริหารงบประมาณตามแผนงานโครงการ

        1. แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.

 

        การติดตามประเมินผล

        1. การติดตามประเมินผลภาคและประเด็นการพัฒนาภาคในระยะแผนฯ 11
            ที่มา : เว็บไซต์  www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/data/01/data03.pdf

        2. ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
            จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  บริษัท เด็พธเฟิร์ลท จำกัด (ที่ปรึกษา)
            ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
            วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

        3. การติดตามประเมินผลการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดย ปรียานุช เจริญผล และสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ

        4. การตัดสินและการเขียนรายงานการประเมินโครงการ โดย ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        5. สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม
            และประเมินผลระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รวบรวมข้อมูลรายงาน
            การฝึกอบรมฯ ดังนี้
            5.1 หลักการติดตามและประเมินโครงการ
            5.2 การประเมินโครงการ
            5.3 การวิเคราะห์โครงการ
            5.4 รูปแบบการประเมินโครงการ
            5.5 การกำหนดประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมิน
            5.6 การพัฒนาตัวชี้วัดและกำหนดเกณฑ์ 
            5.7 การออกแบบการประเมิน
            5.8 เครื่องมือในการประเมิน
            5.9 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
            5.10 การวิเคราะห์ข้อมูล
            5.11 การตัดสินผล สรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน
            5.12 การเขียนรายงานการประเมิน

        6. การออกแบบ การประเมินโครงการ โดย ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่

        1. นโยบายและระบบในการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ>>part1>>part2

        2. บูรณาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  โดย  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

        3. การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงกับแผนพัฒนาจังหวัด โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

        4. แนวทางการบูรณาการและการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

        5. แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนท้องถิ่นสู่แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

        6. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภายใต้ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

        7. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

        8. กฏหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดย  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

        9. ห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทาน โดย  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

        10. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดย  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

        11. กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดย  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

        12. ห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทาน โดย  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

        13. การทบทวนกระบวนการจัดทำแผน โดย นางสาวเยาวพร ปิยมาพรชัย  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระเบียบราชการ ส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับ
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
              วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ            

        14. การวิเคราะห์คุณภาพและความคาดหวังต่อแผนและโครงการโดย สุมาลี เดชานุรักษ์นุกูล  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
              ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
              วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

        15. การบูรณาการแผนงานและโครงการ โดย จิริกา นุตาลัย
              ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
              วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

        16. การบูรณาการแผนงานและโครงการ โดย สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
              ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
              วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

        17. การพัฒนาและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดย ทีมบูรณาการกลาง ก.น.จ. (สศช., สงป., สกพร.
              และ สป.มท.)
              ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
              วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

        18. บทเรียนแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ โดย อภัยชนม์ วัชรสินธุ์  รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์
              ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
              วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

        19. ทิศทางการพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดย สุมาลี เดชานุรักษ์นุกูล

        20. การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับแผนพัฒนาระดับอำเภอ โดย สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ

        21. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดย เอกพงษ์ ศิริพันธ์

        22. การเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ โดย ขวัญชัย วงศ์นิติกร

        23. Value Chain and Supply Chain ห่วงโซ่คุณภาพ และห่วงโซ่อุปทาน โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัด
              กระทรวงมหาดไทย

        24. กรอบแนวคิดการศึกษาการบริหารจัดการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
              ที่มา : รายงานประจำปี 2553 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย