ผู้บริหารให้โอวาท

                1. นายพงศ์โพยม วาศภูติ ปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 และให้คำแนะนำในการครองตน ครองคน ครองงาน

                2. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ ให้โอวาทแก่นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 50 และนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16