สารพันความรู้น่าสนใจ โดย นายสุดจิต นิมิตกุล

ประวัติผู้เขียน

                  

        นายสุดจิต นิมิตกุล เคยรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (ระดับรองอธิบดี) ผู้ว่าราชการจังหวัด

อธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาต มูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.)

       จุดประสงค์ในการเขียน
              เพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทั่วไป  ซึ่งบางเรื่องอาจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

        หัวข้อที่นำเสนอ


                      ผลงานก่อนเกษียณ
                      1. รูปแบบของระบบผสมผสาน แผนงาน แผนเงิน และแผนคน
                      2. การส่งเสริมประชาชนให้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
                      3. แนวทางพัฒนาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม
                      4. ข้อเสนอแนะเรื่องทางออกของคนจน
                      5. งานคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
                      6. เป้าหมายพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชนบท
                      7. จังหวัดกับการส่งเสริมป่าไม้ชุมชน
                      8. จะใช้ที่ดินที่มีอยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไร
                      9. การถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับจังหวัด

                      ผลงานหลังเกษียณ
                      1. อุปนายกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.)
                      2. อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย
                      3. อธิบดีคนแรกและคนสุดท้ายของกรมเร่งรัดพัฒนาชนบท
                      4. ไม่ควรให้เจ้านายรอนาน
                      5. เมื่อไรจะหยุดฟุ่มเฟือย
                      6. มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร
                      7. มูลนิธิพัฒนรักษ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบท
                      8. มูลนิธิกับการจัดการสมัยใหม่
                      9. ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนักการทูต
                      10. บทบาทมูลนิธิในการส่งเสริมสังคมสวัสดิการ
                      11. แนวความคิดการทำงานดี
                      12. นโยบายสาธารณะกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายมหาดไทย
                      13. ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ
                      14. ท้องถิ่นกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                      15. เตรียมคนให้เสร็จก่อนทำงาน
                      16. ดนตรีกับมูลนิธิ ปราณี โอสถานนท์
                      17. เขื่อนแควน้อยช่วยฟื้นฟธรรมชาติ
                      18. เขาพระวิหารสมบัติของสองชาติ (ไทย-เขมร)
                      19. การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในพลเมือง
                      20. การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
                      21. การส่งเสริมจริยธรรมแก่ผู้ทำราชการ
                      22. การเรียนรู้จากมูลนิธินานาชาติ
                      23. การพึ่งตนเองเป็นเกราะที่ดีที่สุด
                      24. การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรเอกชน
                      25. รณรงค์ให้คนไทยเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนพุทธศาสนาตั้งแต่เด็ก
                      26. แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติระดับอำเภอ
                      27. บทบาทชาวบ้านในจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณภาคประชาชน)
                      28. การยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) ขึ้นเป็นเทศบาล
                      29. หนึ่งกิจกรรมที่ควรทำหลังน้ำท่วม
                      30. รับรางวัลเกียรติยศดำรงราราชานุภาพ
                      31. การกำจัดน้ำเสียโดยบึงประดิษฐ์
                      32. การออกกำลังกับไตรกีฬา
                      33. สมาคมกับชุมชนเข้มแข็ง
                      34. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับคนด้อยโอกาส
                      35. ประสบการณ์ของฮอลันดากับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
                      36. การจัดการความสงบเรียบร้อยในทศวรรษหน้า
                      37. การจัดการสมบัติของชาติ
                      38. สัมผัสคณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
                      39. การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
                      40. 6 ปี กับ คตป. กระทรวงแรงงาน
                      41. รณณงค์ให้คนไทยเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนพุทธศาสนาตั้งแต่เด็ก
                      42. ปลุกจริยธรรมในองค์กรอย่างไรให้ได้ผล
                      43. การพัฒนาประเทศ : ในมุมมองของชาวบ้าน
                      44. การแก้ปัญหาในยามวิกฤต
                      45. ประสบการณ์การสอบแข่งขันในราชการ
                      46. แนวทางส่งเสริมจริยธรรมของเพื่อนบ้าน
                      47. เกาหลีเพื่อนเก่าพัฒนาประเทศอย่างไร
                      48. เรื่องที่น่าสนใจในประเทศจีน
                      49. ช่องทางส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชน
                      50. จะนำการจัดการโตรงการสมัยใหม่มาใช้อย่างไร
                      51. กองทุนยาขนานเอกของทุกปัญหา
                      52. การปฏิบัติงานนานาชาติ
                      53. การอภิปรายบางประเด็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
                      54. ข้อสังเกตบางประการในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)
                      55. ความเห็นบางประการการประชุมนานาชาติ
                      56. เรียนรู้อะไรจากชาวดัทช์ (Dutch)
                      57. บางแง่มุมของผู้นำโลกเสรี
                      58. ประสบการณ์การดูแลรักษาสุขภาพ
                      59. ไปประชุมประเทศมองโกเลีย
                      60. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนามบินเซินเจิ้น ประเทศจีน
                      61. การบรรเทาสาธารณภัยประเทศเกาหลีใต้
                      62. เจ้าเมืองภูเก็ต
                      63. แคนาดาดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างดี
                      64. จะนำการจัดการโครงการสมัยใหม่มาใช้อย่างไร
                      65. ผู้รักษาจริยธรรมอย่างเหนียวแน่น
                      66. ไปดูอะไรที่ตุรกี
                      67. นักปกครองเกียรติยศ
                      68. กรุงเทพฯ เมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้ว
                      69. การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                      70. การนำแนวความคิดเชิงวิเคราะห์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
                      71. คุณภาพกับการใช้ชีวิตประจำวัน
                      72. จงสร้างอุปนิสัยรักการทำงาน
                      73. ทฤษฎีเปรียบเทียบกับการแก้ปัญหาประเทศ
                      74. ทำไมต้องให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                      75. ทำอย่างไรจะออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรประจำวัน
                      76. ทิศทางการพัฒนาคนของต่างประเทศ
                      77. บางประเด็นเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
                      78. ไปเกาะไหหลำกับสมาคมบ่างตระกูล
                      79. สมบัตินานาชาติ (มรดกโลก)
                      80. องค์กรนิติบุคคลในการจัดการกิจกรรมของชุมชน
                      81. การจัดการในมุมมองของนักบริหาร
                      82. พัฒนาทำไมและเพื่่อใคร
                      83. เครื่องมือการควบคุมการจัดการ
                      84. จะเลือกใช้เทคนิคการจัดการสมัยใหม่อย่างไร
                      85. ทิศทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                      86. ผู้นำที่พึงประสงค์
                      87. วางแผน วางแผน และวางแผน
                      88. สรุป
                      89. กลยุทธ์การบริหารภายใต้ข้อจำกัด
                      90. การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
                      91. การคิดเชิงระบบและการจัดการ
                      92. การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
                      93. การบริหารความเสี่ยง
                      94. การบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤติ
                      95. การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
                      96. การเมืองกับระบบราชการ
                      97. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักประเมินค่าทรัพย์สิน
                      98. บทบาทนายอำเภอในฐานะนักบริหาร
                      99. บทบาทผู้นำองค์กร
                      100. บทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่ (Spatial Management) : มุมมองและประสบการณ์จากภาครัฐ