องค์ความรู้ : การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

       องค์ความรู้ : การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ประกอบด้วย
              1. คู่มือปฏิบัติการ
              2. แนวทางการดำเนินงาน
              3. นโยบายรัฐบาล มติ ครม.

       คู่มือปฏิบัติงาน

           1. คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


       แนวทางการดำเนินงาน

           1. หนังสือที่ นร.0505/31358 ลว 9 ก.ย.58 เรื่อง การเสนอหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แลคู่มือการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
   
           2. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุ สำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โดย สำนักนโยบายและแผน สป.มท.

           นโยบายรัฐบาล มติ ครม.

           1. มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

           2. ข้อสั่งการเรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)