เฉลยแบบทดสอบ

       

                1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้จัดทำแบบทดสอบความรู้เรื่องสมรรถนะของข้าราชการ ใน สป.มท. >> แบบทดสอบ

                2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันดำรงราชานุภาพได้สำรวจติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข โดยออกแบบสำรวจ
                    และได้เฉลยแบบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบต่อไป >>เฉลยแบบทดสอบ