เครื่องมือการบริหาร

       1. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป้นเลิศ Thailand Quality Award 2549 โดย สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

       2. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)

       3. วิถีชีวิตประชาธิปไตย โดย ดร.สุรพล กาญจนจิตรา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
           ที่มา : วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2550

       4. 5 ปัจจัยหลัก แห่งความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย ชัจจชนันต์ ธรรมจินดา กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.
           ที่มา : จดหมายข่าวคนมหาดไทย ฉบับที่ 3 ปี 2550

       5. คนผู้นำภาครัฐ (พระมหากษัตริย์ หรือผู้ปกครองบ้านเมือง)
           ที่มา : วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย.-พ.ค.50)

       6. เครื่องมือการประเมินสถานการณ์องค์กร 
           ที่มา : วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย.- พ.ค.50)

       7. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
           ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. (intranet)

       8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2551-พ.ศ.2555 จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร.
           ที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.