การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

       ความรู้ทั่วไป

       ปีงบประมาณ 2554

       1. คู่มือการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จัดทำโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

       2. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน

       ปีงบประมาณ 2555

       3. คู่มือการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมเจ้าท่า โดย กรมเจ้าท่า

       4. คู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิตสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

       5. สรุปประเด็นจากการไปศึกษาดูงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ณ กรมชลประทาน

 

       หลักการคำนวณต้นทุนและหลักการปันส่วน

       ปีงบประมาณ 2554

       1. หลักการและวิธีการคำนวณต้นทุน/ค่าใช้จ่ายผลผลิต  จัดทำโดย สำนักงบประมาณ

       2. การประชุมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ทอ. กำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย หน่วยนับ ปีงบประมาณ 51 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.51 เวลา 09.00 น.
           ณ ห้องประชุม สปช.ทอ.

       3. การคำนวณต้นทุนผลผลิต  โดย นภาทิพย์  ปัญจศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

       4. การวิเคราะห์ต้นทุน  โดย นพ.ขวัญประชา  เชียงไชยสกุลไทย

       5. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลผลิต  โดย ชัยณรงค์  โชไชย

       6. พฤติกรรมของต้นทุน  โดย อ.ฐานันดร  ปรีดากัญญารัตน์

       7. การสัมมนาเรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 21 พ.ย.51 ณ ห้องวาสนา  ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน

       8. แนวทางการดำเนินงานที่ดีในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของ ก.พ.ร. โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

       9. ทำไมต้องคิดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดย อาจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล

       10. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดย กลุ่มงานบัญชี กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       11. การคำนวณค้นทุนผลผลิต โดย สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

       12. การกำหนดกิจกรรมย่อยและเกณฑ์การปันส่วนในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย กองคลัง
             สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       13. การคำนวณต้นทุนผลผลิต โดย อาจารย์ชัยณรงค์  โชชัย
             ที่มา : การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
             เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

       14. การกำหนดผลผลิต/กิจกรรม และการคำนวณค่าใช้จ่ายผลผลิต โดย อาจารย์ชุมพล เด็จดวง
             (ที่มา : การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554
             ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ)

       ปีงบประมาณ 2555

       15. สรุปกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของ สป.มท. เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย

       16. สรุปประเด็นเกร็ดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย

       17. การคำนวณต้นทุนผลผลิต โดย กรมบัญชีกลาง

       18. การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่มีประสืทธิภาพกลุ่มแผนงานและประเมินผล โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล
             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

       19. การคำนวณต้นทุนผลผลิต โดย กรมบัญชีกลาง