การรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการใช้น้ำ

       มาตรการการใช้น้ำ

        1. รัฐบาลรวมใจสู้ภัยแล้ง
            ที่มา : จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 วันที่ 15 เมษายน 2559

       แนวทางการประหยัดน้ำ

       1. พระราชกรณียกิจ ด้านการจัดการน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            ที่มา : จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน  ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 วันที่ 15 เมษายน 2559  

       2. ค่าน้ำถูกๆ จะจ่ายแพงไปทำไม กปน.ชวนดูแลระบบประปาในบ้าน ป้องกันค่าน้ำแพงเพราะท่อรั่วภายใน
            ที่มา : เว็บไซต์การประปานครหลวง  

       3. จากใจนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
            ที่มา : จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน  ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 วันที่ 15 เมษายน 2559

        4. ถอดบทเรียนต่างประเทศ เตรียมรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทย
            ที่มา : เว็บไซต์การประปานครหลวง

        5. เขาว่าปีหนี้เผาหลอก ปีหน้าเผาจริง มาช่วยกัน...ใช้น้ำให้น้อยลงกันเถอะ
            ที่มา : เว็บไซต์การประปานครหลวง

        6. แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ โดย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            ที่มา : เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        7. บทความ : กปน. สะท้อนบทบาท "รณรงค์ประหยัดน้ำ" ปลุกคนไทย สร้างวินัยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
            ที่มา : เว็บไซต์การประปานครหลวง